Mappeltorph, ‘Thomas’, 1986 / © Robert Mapplethorpe Foundation